کتاب ایران نوری از البرز

21

ناشر: انجمن دوستی ایران-صربستان/
صربستان-ایران
گروه مؤلفین
سال انتشار: ۱۳۸۷
شابک: ۱- ۰۰ – ۸۷۴۷۷ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۶۷
این اثر منتخبی از مطالب زبان آموزان سال دوم زبان و ادبیات فارسی
است که در جریان برگزاری مسابق های در سال ۲۰۰۶ در قالب فعالیت های
مربوط به زبان و ادب فارسی جمع آوری گردیده و شامل اطلاعاتی کلی
در مورد ج. ا. ایران است که بصورت کتاب به نگارش در آمده و در اختیار
.عموم شهروندان صرب قرار گرفته است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.