کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

332

ناشر: انتشارات بین المللی الهدی
سال انتشار: ۱۳۸۹
شابک: ۰- ۴۸۵ – ۴۳۹ – ۹۶۴ – ۹۷۸
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۹۲
قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تدوین
،دیگر قوانین است. اصول سیاسی و ساختار حکومت و سلسله مراتب آن
جایگاه و حدود قدرت سیاسی در قانون اساسی تعیین می شود و این قانون
.حقوق شهروندان را تعیین و تضمین می کند
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی
و اقتصادی این کشور را بر اساس اصول و ارزشهای اسلامی بنیان می نهد
و چگونگی رابطه بین قوای سه گانه مجریه، مققنه و قضائیه را مشخص
.می کند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.