Page 7 - Naš blagosloveni prijatelj
P. 7

koji bi više-manje „odgovarao onome što bi  iranski jezici koji se svrstavaju u četiri gru pe:
     najveći broj lingvista odredio kao postoj- 1. u jugozapadnu grupu spadaju mo derni
     binu Indoevropljana. Oko 2500 go dina p.  persijski (farsi), dari (u severozapad nom
     n. e. ta se zona protezala između Urala i  Avganistanu), tadžički (u Tadžikista nu i
     reke Loare, i od Severnog mora do Balka- drugim srednjoazijskim republikama), lor-
     na.” Ova patrijarhalna kultura, pre ma Ma- ski i bahtijarski (u jugozapadnom Iranu) i
      1
     riji Gimbutas, uništila je prethodnu kultu- tatski; 2. severozapadna grupa obuhvata
     ru koja je bila matrijarhalna i miro ljubiva.  kurdski (govori se u Kurdistanu) i baluči
                        (u jugozapadnom Pakistanu); 3. Jugoisto-
          Iranska grupa        čna grupa obuhvata paštu (u Avganistanu
                        i severozapadnom Pakistanu) i otprilike
      Ova jezička grupa pripada „jednoj od  deset pamirskih jeizika (u istočnom Tadži-
     glavnih grana indoevropskog jezičkog  kistanu i susednim delovima Avganistana
     stabla, koja sa sanskritskim ogrankom u  i Kini); 4. U severoistočnu grupu spadaju
     In diji čini grupu indo-iranskih (arijskih)  osetski kojim govore Oseti na centralnom
     jezika.” Jezicima ove grupe govori oko  Kavkazu i jagnobski kojim se ranije govo-
        2
     95.000.000 ljudi koji su naseljeni uglav- rilo samo u jednoj dolini Pamira.” Naj-
                                        6
     nom u Iranu, Avganistanu, Pakistanu i de- važniji jezik iranske grupe je moderni
     lovima centralne Azije. Najstariji iranski  persijski (farsi) koji je zvanični jezik Islam-
     jezici o kojima uopšte postoji neka infor- ske Republike Iran. Gotovo svi jezici ove
     macija su avestanski (jezik na kome je pi- grupe pišu se u adaptaciji arapskog pi-
     sana Avesta, sveta knjiga zoroastrijske re- sma, odnosno alfabeta.
     ligije; Avesta datira verovatno iz perioda
     od VII do V veka p. n. e., dok je pre toga,   Iranski identitet
     najverovatnije, prenošena usmeno; ovaj je-
     zik se i dalje koristi u liturgijskom jeziku  Iranski identitet predstavlja kolektiv-
     zoroastrizma ) i staropersijski (koji je op- no osećanje iranskih naroda o pripadnosti
           3
     stao u inskripcijama iz doba Ahemenida,  istorijskim zemljama Irana. Osećaj identi-
     kraljeva koji su vladali starom Persijom  teta, definisan i istorijski i teritorijalno, raz-
     od 6. do 4. veka p. n. e). Ova dva jezika čine  vio se iz zajedničkog istorijskog iskustva i
     najstariju fazu u razvoju ove jezičke gru- kulturne tradicije među narodima koji su
     pe. Srednja faza u razvoju je pahlavi ili  živeli na iranskoj zemlji (Iranzamin), i uče-
     srednjepersijski koji datira od 3. do 4. ve- stvovali u stvaranju iranske mitologije i
     ka n. e. Jezici koji su u ovom periodu op- legendi, kao i tokom njegove istorije. On
        4
     stali u pisanoj formi su parćanski, srednje- se još definiše i čini prepoznatljivim po-
     persijski, hvarazmi, sogdijanski i saka.  vlačenjem granica između Iranaca (unu-
                       5
     Poslednju fazu u razvoju čine moderni  tar grupe) i „ostalih” (van grupa), npr. Ira-
                        na u odnosu na Aneran (sasanidski pojam),
     1  Isto str. 176.           Irana u odnosu na Turan (mitski i istorijski
     2  Mala enciklopedija Prosveta, Beograd, Prosveta, 1986,  pojam, kasnije zemlje turskog naroda), Irana
      str. 911, tom 1.           u odnosu na Rum (mitski i faktički pojmo-
     3  Upor. www.infoplease.com/ceb/society/a0858809.  vi primenjivani na Grčku, Rim, Vizan tiju i
      html str. 1             Osmansko carstvo), Adžam (prvenstveno
     4  Upor. Mala enciklopedija Prosveta, Beograd, Prosveta,  Persijance) u odnosu na Arape, Tadžike/Ta-
      1986 str.911 tom 1
     5  www.infoplease.com/ceb/society/a0858809.html  6  Enciklopedija Britanika, knjiga 3, „Narodna knjiga”,
      str. 1                 „Politika”, 2005, str. 160

     6             Narodi i etNi^ke grupe iraNa
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12