Page 6 - Naš blagosloveni prijatelj
P. 6

Indoevropljani, indoevropski jezici

       od Indoevropljanima podrazumeva-
     P mo grupu srodnih naroda, kako anti-
     čkog perioda, tako i modernog, koji su u
     istorijsko doba zauzimali prostor od za-
     padnoevropskih obala do Indije, te otud
     dolazi naziv Indoevropljani. Ovi narodi
                 1
     govore međusobno srodnim jezicima koje
     nazivamo indoevropskim. Jezicima ove
     porodice danas „govori najviše ljudi na
     svetu. U gotovo celoj Evropi, (kao i) u pod-
     ručjima koja su svojevremeno kolonizova-
     li evropski narodi.” Pretpostavlja se da
              2
     su se svi ovi jezici razvili iz nama nezna-
     nog takozvanog predindoevropskog jezi-
     ka za koji se veruje da je bio u upotrebi
     „pre pet i više hiljada godina u stepskoj
     oblasti severno od Crnog mora i da se do
     3000 p. n. e. podelio u više dijalekata” ko-
                     3
     ji su se razvili u zasebne jezike. U nekim
     izvorima se iznosi kako je ideja o ovom
     pretpostavljenom jeziku pogrešna, te da
     on nikada uistinu nije ni postojao. Ideja o
                    4
     ovom jezičkom jedinstvu novijeg je datu-      Detalj iz Persepolisa
     ma, naime „prvi indoevropski lingvista
     bio je Nemac Franc Bop (1791–1867)”, a  ci ove porodice jezika su anadolski, indo-
     proučavanje ovih jezika „počelo je 1786.  iranski (uključujući iransku i indoarijsku
     godine naučnom tvrdnjom ser Vilijama  grupu), zatim grčki, italski, germanski,
     Džonsa da su grčki, latinski, sanskrt, ne- jermenski, keltski, albanski, baltički i slo-
     mački i keltski jezik istekli sa istog izvora.  venski jezici. I da praindoevropski jezik
     U 19. veku lingvisti su indoevropskoj fa- nije ni postojao, ovi narodi su najverovat-
     miliji pridodali još jezika.” Glavni ogran- nije došli iz „jedne geografske zone koju
                5
                        su arheolozi često identifikovali sa obla-
                        šću basena Donje Volge, odakle su se po-
     1  Upor. Mala enciklopedija Prosveta, Beograd, Prosveta,
      1986, tom 1. str. 885.        lunomadska plemena patrijarhalnih rat-
     2  Enciklopedija Britanika, knjiga 3, „Narodna knji- nika širila u više talasa, a od sredine petog
      ga”, „Politika”, 2005, str. 140.   milenijuma p. n. e. formirajući takozvanu
     3  Isto, str. 140.          kurgan, ili tumulus kulturu.” Drugi kur gan
                                    6
     4  O ovome govori Mirča Elijade u „Vodiču kroz svet­ talas krenuo je iz drugog centra ekspan zije
      ske religije”, „Narodna knjiga – Alfa” 1996.
     5  Enciklopedija Britanika, knjiga 3, „Narodna knjiga”,  6  Mirča Elijade, „Vodič kroz svetske religije”, „Narod-
      „Politika”, 2005, str. 140       na knjiga – Alfa”, 1996, str. 176.

                      o
                   Vol. 34 • N 79/80 • GODINA 2020        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11