Page 3 - Naš blagosloveni prijatelj
P. 3

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog
                Reč urednika

                 Koncept etničke pripadnosti na engleskom jeziku u osnovi ima
                negativan kontekst i ukazuje na razdvajanje i otuđenje određenih
                društvenih grupa, dok su etničke grupe u tim zajednicama one
                koje su nastale od doseljenika. Međutim, u slučaju Irana, svi na-
                rodi i etničke grupe imali su udela u izgradnji iranske civilizacije.
                Etnička slika Irana razlikuju se od one u drugim zemaljama koje
                se nazivaju multinacionalnim ili čak multietničkim, budući da je
                etnička raznolikost Irana nastala iznutra, pri čemu su mnoge i
                raznolike iranske etničke grupe izvorno iranske, dok je u većini
                multietničkih zemalja etnička raznolikost spoljašnjeg porekla i
                rezultat je migracije etničkih grupa iz drugih zemalja.
                 Iranske narode čine etničke grupe koje, i pored toga što su me-
                đusobno kulturološki veoma slične i imaju zajedničke mitove, obi-
                čaje, istoriju, tradiciju, prošlost i interese, imaju i vlastite jezičke i
                verske karakteristike.
                 Pre dolaska i naseljavanja Arijevaca, u Iranu su živele autohto-
                ne rase koje su obuhvatale mediteransku, australijsku, crnačku i
                hamitsku. Elamiti, Kasi, Lului, Kadusi i Tapuri su narodi koji su
                pripadali ovim rasama. Dolazak stranih etničkih grupa poput
                indoevropskih, semitskih, hebrejskih, turanskih, gruzijskih i čer-
                keskih, povećao je broj rasa u Iranu.
                 Dolaskom Arijevaca, Vavilonaca i Sumera u Iran je počelo i na-
                stavilo se do danas etničko i rasno mešanje. Uprkos činjenici da
                su Arijevci predstavljali primarnu iransku rasu, tokom istorije i
                usled političkih zbivanja i vojnih kampanja drugih zemalja, Iran
                je uvek bio mesto na kome je dolazilo da rasnih i međuetničkih
                mešanja. To se vidi iz vojnih pohoda na Iran, od osvajanja Alek-
                sandra Velikog, do arapske invazije. Primera radi, nakon dolaska
                Aleksandra Velikog u Iran, njegovi vojnici su se mešali sa lokal-
                nim stanovništvom i nastanjivali u ovoj zemlji. Slično se desilo i
                u vreme invazije muslimanskih Arapa u Iran, kada je započela
                migracija arapskih plemena i klanova u njegove različite delove.
                 Etničko i rasno mešanje u Iranu nije ograničeno samo na He-
                lene i Arape. U različitim istorijskim periodima dolazilo je i do
                migracija drugih naroda u Iran, gaznevidskih i seldžučkih Tura-
                ka i Mongola. Gaznevidi i Seldžuci, koji su činili najveću grupu
                imigranata, nakon dolaska su ostali u Iranu. Invazija Džingis-kana
                bila je još jedan faktor migracije velikih plemena žute rase, Mon-
                gola i Tatara, što je dovelo do nove prekompozicije iranske po-
                pulacije. Pored ovih migracija, da bi sprečile invaziju susednih
                zemalja, tadašnje iranske vlade su naseljavale nomadska pleme-
                na poput Uzbeka, Berbera i Turkmena.
   1   2   3   4   5   6   7   8