Page 9 - NUR 79-80
P. 9

nakon raspada sasa nidske dinastije, a taj
     identitet je snažno ilustro van u katreni-
     ma pesnika Tabrizija, raznim verzijama
     „Šah-name” na jezicima kao što su kur­
     manđi (severno kurdski di jalekt), gorani
     (jedno od narečja kurdskog jezika), laki (na-
     rečje kurdskog jezika), lor ski, kao i Fer do-
     sijevoj „Šah-nami”.
      Govornici iranskog jezika i narodi iran-
     skog porekla, i pored raznovrsne kulture
     (usled velikog prostranstva iranskog pla-
     toa) deo su jednog, iranskog naroda, ili,
     po rečima Abu Rejhana Birunija, oni su
     grane ogromnog iranskog stabla.
      Imajući u vidu jezičke dijalekte i široki  Iranka u tradicionalnom čadoru
     geografski prostor na kome se nalazi, iranski
     narod i jezik se podelio na nekoliko ogra- od njih ne može smatrati nekim drugim,
     naka sa nekoliko narečja kao što su persij- posebnim narodom u odnosu na iranski.
     ski, dari, baluči, kolhar, gorani, suran, la- Treba reći da su neke druge jezičke
     ki, gil, tat, zazi, tabari, lori itd. Zbog iden- grupe poput turske u iranskom Azerbej-
     tičnog jezičkog korena svi oni čine deo  džanu, u osnovi imale iranski jezički ko-
     velike grupe iranskih naroda i zajedničke  ren koji je zbog istorijskih razloga prome-
     kulture koja je postojala još od vremena  njen u turski, i koje danas neki pokušavaju
     koje istorija ne pamti na teritoriji koju su  da predstave kao deo turskog, a neki kao
     oni sami nazvali Iran. Iako se u današnjem  deo iranskog naroda. Međutim, svi govor-
     vremenu među ovim narečjima i jezičkim  nici iranskih jezika zapravo su deo iran-
     varijantama uočavaju različitosti, ponajvi- skog naroda, i iako su različite grupe pri-
     še zbog ogromne disperzije iranskog pla- mile uticaj neiranskih grupa, svi su sačuvali
     toa, u svakom od njih postoji vokabular  svoj koren. Bujidi, Samanidi, Medejci, Par-
     koji je odbačen u drugom narečju, ali je nji- ćani, zatim figure kao Ferdosi, Ibn Sina,
     hova srodnost tolika da je jasno da su svi  Nezami, Hafez, Baba Taher i Suhravardi
     ti jezici/narečja deo iranske jezičke grupe.  pripadaju svim Irancima. Zato se može reći
      Određenja, kao što su Baluči, Lori, La- da iranska civilizacija sadrži nekoliko iran-
     ki, Kurdi, Zaza, Farsi, Taleši, Galeši, Tati,  skih jezika i svi pripadnici te civiliza cije
     Gilaki i ostali narodi, su virtuelna i figura- deo su iranskog naroda koji se danas prote-
     tivna, koji se od strane različitih krugova  že od sirijskih Kurda do pamirskih Tadžika.
     ponekad podstiču u određene svrhe. Ba-
     lučistanci, Kurdi, Lorestanci, Gilaki, Taba-   Iranski narodi
     restanci, Laki, govornici darija iranskog
     porekla (što ne obuhvata sve govornike  Većinu stanovništva Irana (otprilike
     darija poput hiljade Avganistanaca), Ta- 67–80 odsto čine iranski narodi. Najveće
     džici, Gorani, Zazi, Taleši, svi su oni deo  gru pe u ovoj kategoriji uključuju Persi-
     velikog iranskog naroda sa istim etničkim  jance (koji čine većinu iranskog stanov-
     korenom i zajedničkom kulturom, isto ri- ništva‚ od nosno oko 61 odsto) i Kurde
     jom od nekoliko hiljada godina, zajedni- (oko odsto), a manje zajednice uključuju
     čkim nasleđem, mitovima... gde se nijedan  Gilake i Mazandera nce (oko 7 odsto za-

     8             Narodi i etNi^ke grupe iraNa
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14