Page 8 - NUR 79-80
P. 8

zike (Persijance) u od nosu na
     Turke, Iran u od nosu na Hen-
     de (In di ja, posebno tokom sa-
     fa vidskog perioda) i Iran u od-
     nosu na Farange (tj. Evropu).
     Ovaj način iden titeta razrađiva-
     li su, prenosili i kon tinuirano
     obnavljali iranski knji ževnici.
     U Iranu, slično kao i u ostalim
     društvi ma, srodničke i plemen-
     ske granice, etničke i je zičke
     srodnosti, verske i kulturne sli-
     čno sti, lokal ne i provincijske
     veze i druge za jedničke pripad-
     nosti često se nadmeću sa sve-
     obuhvatnim iranskim identite-        Pripadnici iranskih naroda
     tom. Ipak, dubok osećaj ponosa zbog iran- kraljem Iranaca i Arijevaca. Sasanidska di-
     skog kul tur nog nasleđa, sa persijskom knji- nastija je imala takav uticaj da su se čak i
     ževno šću kao osnovnim elementom, i svest  grupe iranskog jezika, poput jezika Bujida
     o kontinuitetu u dugoj i svojstvenoj istoriji  i Samanida, i neiranskih jezika, poput jezi ka
     zemlje – posebno vera u sposob nost iran- Gaznavida i Seldžuka i Širvanšaha (arap-
     skih naroda da prežive perio dične preokre- skog porekla) smatrale jezicima po to maka
     te – poslužili su kao kohe zivna sila da se  Sasanida. Ako se osvrnemo na po krete kao
     odupru i prevaziđu razdvajajuće faktore. što je pokret Abu Muslima Ho rasanija ,
                                          7
      Po mišljenju naučnika i istraživača,  Mazijara , Mardaviđa Babak Horamdin
                                          10
                                  9
                            8
     skup iranskih jezika (u koje spada i per- videćemo da je iranski iden titet bio živ i
     sijski dari, koji je, takođe, igrao ulogu za-
     jedničkog jezika), šiizam, odnosno iranska  7  Abu Muslim Horasani (718/19 ili 723/27 umro 755)
     verzija islama, persijski mitovi („Šah-nama”,  bio je persijski general u službi dinastije Abasida,
                         koji je vodio abasidsku revoluciju koja je srušila
     „Avesta”), iranske religije (zoroastri zam,  dinastiju Umajada.
     mitraizam, zurvanizam...) književ nost na  8  Mazijar je bio iranski princ iz dinastije Karin-
     iranskim jezicima, usmena književnost i  vand, koji je vladao planinskim regionom
     muzika na iranskim jezicima, su deo za- Tabaristan od 825/6 do 839. Zbog otpora koji je
                         pružao Abasid skom halifatu, Mazijar je od strane
     jedničkog nasleđa iranskog naroda. Tako- iranske naci onalističke istoriografije 20. veka
     đe, i zajednička istorija ovih grupa na  sma tran nacio nalnim junakom Irana.
     jednoj povezanoj teritoriji je deo tog iden- 9  Mardaviđ, Gilaki princ i osnivač zijaridske dina-
     titeta. Sasanidi i njihovi potomci su vla da- stije kojom je vladao od 930. do 935. godine. Borio
                         se protiv arapske okupacije Irana, osvojio je Ta--
     li nad čitavim velikim Iranom, čak su sasa- baristan 932. godine i njegova vlast je priznata sve
     nidske dinastije i nakon dolaska isla ma  do Širaza i Ahvaza.
     držale vlast na severu Irana (Tabare stan,  10 Babak Horamdin je bio jedan od glavnih persij-
     Gilan). I neka područja sasanidske teri- skih vojskovođa za vreme opšteg iranskog ustan-
                         ka protiv Abasidskog halifata. Pobuna je počet-
     torije bila su pod kontrolom sasanid skih  kom 9. veka izbila u iranskoj regiji Azarbejdžan, a
     prinčeva i zbog toga su Sasanidi sebi dali  potom se proširila na zapadne i središnje delove
     titulu šahenšah, odnosno kralj nad kra lje- iranske visoravni. Nakon dve decenije žestokih
     vima. Iz Šapurovih bareljefa su poznate  borbi pobuna je ipak ugušena. Babak Horamdin
                         danas se smatra nacionalnim herojem u Iranu,
     sasanidske pokrajine i on je sebe smatrao  Azerbajdžanu i široj regiji.

                      o
                   Vol. 34 • N 79/80 • GODINA 2020        7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13