Page 4 - NUR 79-80
P. 4

Stoga se mora reći da rasna i etnička slika Irana nije kompakt-
    na, a raznolikost stanovništva koja je nastala tokom vekova kao
    rezultat mešanja i migracija je dovela do nastanka persijskog, azer-
    bejdžanskog, kurdskog, lorskog, baluči, bahtijarijskog, taleškog,
    turkmenskog, kaškajiskog, šahsavanskog i arapskog naroda. U
    Ira nu, takođe, žive i druge manje etničke grupe.
     Zahvaljujući svojoj etničko-kulturološkoj raznolikosti koja je
    nastala iznutra, za razliku od većine zemalja sveta, naziv i iden-
    titet Irana nisu izvedeni ili konstruisani iz određene etničke pri-
    padnosti, jezika ili religije, niti se ijedna od iranskih etničkih grupa
    sa različitim dijalektima i jezicima oseća otuđeno, već je iranski
    identitet koncept koji obuhvata sve Irance, bez obzira na njihovu
    versku ili etničku raznolikost.
     Prostrana zemlja Iran, sa drevnom prošlošću, baštinik je sve-
    obuhvatne kulture i civilizacije koja je tokom hiljada godina sa
    izuzetnom fleksibilnošću i tolerancijom usvojila čitav niz verskih,
    jezičkih, i dijalektičnih različitosti, običaja, navika i rituala. Sve
    etničke grupe, zajedno sa razlikama u svojim kulturnim simbo-
    lima po kojima se razlikuju od ostalih, međusobno dele mnoge
    sličnosti Nepostojanje međuetničkih sukoba i međuetničko razu-
    mevanje među iranskim etničkim grupama u savremenom peri-
    odu, ukazuje na njihovo jedinstvo i suživot u prošlosti.
     Iran pripada svim iranskim etničkim grupama koje u njemu
    žive i svi njihovi pripadnici su Iranci.
     Naš Iran je živopisan i raznovrstan, u njemu svaka grupa ima
    svoju nošnju, jezik i dijalekat; nijedan putnik koji u njemu ostane
    godinama neće osetiti ni dosadu ni umor, jer u svakom gradu
    koji obiđe može upoznati različite ljude.
     Iran pripada svim Irancima i nijedan narod niti etnička gru-
    pa ne mogu reći da Iran pripada samo njoj, već svi oni zajedni-
    čki imaju udela u onome što je Iran postao. Svi iranski narodi
    koji ži ve u ovoj raznolikoj zemlji dali su joj svoj doprinos i štiti-
    li je to kom istorije. Sva iranska plemena poštuju ovu arijevsku
    zemlju.
     Iran je zemlja etničkih i kulturoloških različitosti, a istorija je
    pokazala da sve ove etničke pripadnosti i kulture imaju poseban
    interes za zajednički život, što je jedinstveno u svetu.
     U ovom, tematskom izdanju časopisa Nur, pokušali smo da
    vas upoznamo sa iranskim narodima i etničkim grupa ma, njiho-
    vom istorijom, jezikom, kulturom, običajima i rukotvorinama.

                          Mahdi Širazi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9