Page 15 - NUR 79-80
P. 15

Kaligrafija u mo’ala stilu, Hamid Adžami

      gove stranice, čime se postižu izrazito  sijskoj kaligrafiji napravljena su od trske.
      jasne linije;            Posebno je cenjena trska koja raste u bli-
     - nagla promena pritiska pera stvara jak  zini grada Dezful, u pokrajini Huzestan.
      kontrast u debljini linije;     Donji delovi trske koriste se za deblja pe-
     - pruža mogućnost stvaranja kompli- ra kojima se ispisuju velika slova, središnji
      kovanih kompozicija i asimetričnih  deo koristi se za uobičajeno kaligrafsko
      formi;               pisanje, a sa vrha trske dobijaju se pera
     - pruža mogućnost izmene proporcije,  koja se koriste samo za fine detalje. Trska
      veličine slova i uzlaznih linija kako bi  treba da je dovoljno dozrela da bi mogao
      se najbolje uklopile u različite kom- pravilno da joj se zaseče vrh. Da bi se kon-
      pozicije;              trolisao dotok mastila, kao i širina linije,
     - pogodan je za učenje i bez poznavanja  pravi se mali zasek po sredini vrha. Vrh tr-
      drugih kaligrafskih stilova;    ske zaseca se na različite načine u zavi-
     - pogodan je za korišćenje u modernim  snosti od stila pisanja.
      arhitektonskim prostorima;       Najbolje mastilo uvoženo je iz Kine u
     - fleksibilan je za pisanje i daje mogu- obliku suvih komadića. Rastvaranjem u vo-
      ćnost pisanja i u suprotnom smeru kao  di dobijala se željena konzistencija koja je
      i promene uglova u slovima jedne ili  bila dovoljno retka da vrh pera glatko kli-
      više reči.             zi i dovoljno gusta da se mastilo ne raz li-
                        va. Ovako pripremljeno mastilo čuvalo se
         Kaligrafski pribor       u staklenim ili keramičkim mastioni cama
                        sa posebno prilagođenim otvorom, koji je
      Kaligrafski pribor uključuje pero, ma- sprečavao da mastilo iscuri ako se posuda
     stilo i papir. Pera koje se koriste u per- slučajno prevrne. U mastionice su ubacivani

                      o
                   Vol. 33 • N 77-78 • GODINA 2019       13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20