Page 14 - NUR 79-80
P. 14

nila od svog nastanka. Njen osnivač, pro-      Sijah-mašk
    našao je optimalnu kompoziciju slova i
    grafičkih pravila koja je veoma malo do- Kulturno-umetničke, političko-socijal-
    terivana tokom proteklih sedam vekova.  ne i tehnološke promene u Iranu u vreme
    Ima kratke linije bez crtica i duge hori- dinastija Kadžar i Pahlavi stvorile su osno-
    zontalne poteze. Jedna šestina poteza su  vu za inovacije u oblasti kaligrafije. U ka-
    direktni, a pet šestina su kružni pokreti.  džarskoj epohi, pojavom štamparskih ma-
    U njemu se ističu izduženi horizontalni  šina kaligrafija postepeno gubi svoju
    potezi i naglašeno zaobljene forme. Dija- osnovnu funkciju koja se do tada ogleda-
    kritičke oznake su postavljene nemarno,  la u pisanju i reprodukciji pisanih rado-
    a linije više kao da teku, nego što su pra- va. Sve više dolaze do izražaja kreativni
    ve. Osim što je najlepši, nasta’lik je tehni- aspekti i lični pristupi, i u 17. veku iz je-
    čki i najkomplikovaniji persijski kaligraf- dnostavne elementarne vežbe rađa se no-
    ski stil.               vi kaligrafski izraz, sijah-mašk, koji će svoj
      Kao osnovno pismo persijske pisane tra- vrhunac dostići u 19. veku. Ovaj stil ka-
    dicije u post-sasanidskom periodu nasta’lik  rakterističan je po tome što se reči ili slova
    je jednako važan i u područjima koja su  ponavljaju i stoje razbacani jedni pored
    bila pod njegovim kulturnim uticajem.  drugih. Svoj vrhunac dostigao je u kadžar-
    Jezici Irana (azeri, baluči, kurdski, lorski  skom periodu zahvaljujući umetnicima
    itd.), Afganistana (dari persijski, paštun- kao što su Mirza Golamreza Esfahani i
    ski, uzbečki, turkmenski itd.), Pakistana  Mir Husein Hošnevis. Sijah-mašk je opstao
    (pandžabi, urdu, kašmiri itd.) i turkijski  sve do danas kao čista umetnost oslobo-
    ujgurski jezik kineske pokrajine Sinkjang,  đena od prenošenja književnih koncepa ta
    zasnivaju se na nasta’liku.      i zahvaljujući tome što stvara isključivo
                        vizuelnu lepotu.
         Šekaste nasta’lik
         (slomljeni nasta’lik)            Mo’ala

      Ovaj stil je izumljen u 17. veku i za- Mo’ala, kaligrafsko pismo koje je 1995.
    sniva se na istim pravilima kao i nas’talik,  godine stvorio iranski kaligraf Hamid
    s tim što pruža fleksibilnije pokrete i do- Adžami. Prvi put je predstavljeno 1999.
    nekle je istegnut i zakrivljen. Budući da je  godine. Kaligrafski stil mo’ala (uzvi šen)
    pisanje elegantnog nasta’lika iziskivalo pu- zasniva se na subjektivnoj i imagina tivnoj
    no vremena i preciznosti, šekaste je nastao  interpretaciji različitih kaligraf skih stilova
    kako bi se istovremeno dobilo i na brzini i  koji su na njega uticali samo kao vizu elni
    gracioznosti. Skoro vek kasnije od njego- modeli. Prihvaćen je kao po seban kaligraf-
    vog nastanka, istaknuti umetnik Darviš  ski stil jer sledi tradicional ne prin cipe ka-
    Abdulmadžid Talegani poboljšao je ovaj  li grafije u pogledu forme slova i reči, dok,
    stil i doveo ga do perfekcije. Nakon njega  istovremeno, deli i neke sličnosti sa dru-
    javljaju se drugi znameniti kaligrafi kao što  gim kaligrafskim stilovi ma. Njegov grafi-
    su Sejjed Ali Akbar Golestane (1858–1901)  čki aspekt se ne udalja va od tradici onalne
    i Mirza Golamreza Esfahani (1830–1886).  kaligrafije, već pruža mo gućnost njegove
    Među savremenim kaligrafima koji stva- primene i u drugoim umetničkim oblastima.
    raju ovom stilom jedan od najistaknutijih  Karakteristike mo’ala stila su:
    je Jadolah Kaboli.           - koristi se pun potencijal kaligrafskog
                         pera jer se za pisanje koriste sve nje-

    12             ISLAMSKO-IRANSKA UMETNOST
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19