Page 10 - NUR 79-80
P. 10

jedno), Lore (zajedno sa Bahtijarima oko 6  činili više od 75 odsto stanovništva. Go-
     odsto) Tate, Taleše i Baluče (2 odsto). Gru- vornici indo-iranskih jezika obuhvataju
     pe koje govore turski jezik čine znatnu  govornike persijskog, zvaničnog jezika
     manjinu od oko 16 odsto, a najveća gru pa  zem lje i njenih različitih dijalekata; govor-
     su Azerbejdžanci, zbog svojih isto rijskih,  nike skupa srodnih dijalekata, zvanih kir-
     genetskih i kulturnih zajednica sa iran- manđi, koje govore Kurdi zapadnog Ir ana;
     skim narodima, iranski Azerbejdžani če- govornike lorija, jezika koji koriste Bahti-
     sto su povezani sa iranskim narodima. Oni  jari i Lori koji žive u centralnom Za grosu;
     su druga najveća nacionalnost u Ira nu, kao  i Balučija (koji se, takođe, naziva ba luči), je-
     i najveća manjinska grupa. Ostale turske  zik istoimenog polunomadskog naroda koji
     grupe uključuju narode Turkmena i Kaška- živi u jugoistočnom Iranu. Otprilike 20 od-
     ije. Arapi čine oko 2-3 odsto iran skog sta- sto populacije govori tur ski dijalekt. Govor-
     novništva. Ostatak, koji iznosi oko 1 odsto  nici semitskih jezika su Arapi i Asirci.
     iranskog stanovništva, sastoji se od raznih  Neki dijalekti, poput gilaki i mazan-
     manjih grupa, Asiraca, Jermena, Gruzina,  deranskog, koji se govore duž primorske
     Čerkeza i Mandejaca.          ravnice Kaspijskog jezera, dovoljno su ra-
      Stanovništvo Irana je heterogeno i go- zličiti da praktično ne mogu da razumeju
     vori raznim indo-iranskim, semitskim i tur- govornika persijskog jezika iz gradova
     skim jezicima. Najveću jezičku grupu čine  kao što su Teheran ili Širaz.
     govornici indo-iranskih jezika, koji su 1996.          Velizar Sekulić                Pripadnici iranskih naroda u narodnim nošnjama

                      o
                   Vol. 34 • N 79/80 • GODINA 2020        9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15