گفتمان اقلاب اسلامی ایران

8

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی ایدئولوژیک و انقلابی برشالوده گفتمان انقلاب اسلامی یا همان منظومه فکری امام خمینی (ره) استقرار یافته است. این گفتمان در سال ۱۳۵۷ پدیدار شد و توانست با گردآوردن مفاهیم مختلفی مانند استقلال، آزادی، عدالت، استکبارستیزی، مستضعفین، جهاد، شهادت حول ‌محور یک دال مرکزی (اسلام ناب محمدی)، منظومه معنایی مستقلی را تشکیل دهد و پس از فائق آمدن بر گفتمان‌های رقیب مانند لیبرالیسم غرب‌گرا و کمونیسم شرق‌گرا به جایگاه محوری در جامعه ایرانی ارتقا یافته و رهبری فکری و ایدئولوژیک توده‌های مردم را در دست بگیرد.

 

شاخص ها و ویژگیهای گفتمان انقلاب اسلامی

۱- اسلام ناب محمدی (ص)

۲- ولایتفقیه

۳- توجه به سعادت و کرامت انسانی

۴- عدالتطلبی

۵- مردمسالاریدینی

۶- استکبارستیزی

۷- حمایت ودفاع ازحقوق مستضعفین

۸- استقلال وعزت طلبی ملی

۹- صدور انقلاب و وحدت اسلامی

 

گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی: مبانی و مؤلفه‌ها

۱- این جهانی بودن دین : پیوند دین و دنیا

۲- دولت دینی: حق‌مداری وخدا‌محوری

۳- شهروند دولت شهر اسلامی: تکلیف‌محوری،کمال‌جویی

۴- آرمان شهر دینی: حکومت جهانی و شهروند فرا ‌ملی

۵- تحرک سیاسی: وظیفه‌محوری، معنویت‌خواهی

 

گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی است. پیروزی انقلاب اسلامی نشان دادکه فرهنگ اسلامی،ریشه‌های عمیقی در درون ملت ایران دارد. درحقیقت این انقلاب برای تحقق و احیای دوباره اسلام در جامعه ایران آغازشد و هدف اصلی آن، احیای فرهنگ معنوی اسلامب ود.

گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی،مهمترین نقش را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون داشت هاست؛فرهنگی که بر اصالت فرهنگ ایرانی و آموزه های اسلامی استواراست؛ آموزه‌هایی که خداوند متعال آن را برنامه‌ای جامع برای طول تاریخ حیات بشری معرفی کرده واصول و قواعد آنرا در قرآن کریم و آموزه‌های دینی مورد تأکید قرار داده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.