کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری

303

ناشر: رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در بلگراد
نویسنده: فریدالدین محمد عطار
مترجم: اسلوبودان جوروویچ )بر اساس
ترجمه احمد اناندا(
سال انتشار: چاپ اول ۱۳۹۰ ، دوم ۱۳۹۵
شابک: ۸- ۰۳۲ – ۷۳۵۶ – ۸۶ – ۹۷۸
شمارگان: ۵۰۰
تعداد صفحات: ۳۶۷
منطق الطیر، مجموع های از اشعار عرفانی و یکی از مهمترین آثار شیخ عطار
نیشابوری ( ۶۰۰ – ۵۲۴ شمسی) است، شاعری ایرانی که افکار عرفانی خود
را در زبان شعر بیان می کند. عطار در این اثر با زبان هنرمندانه شعر به
صورت ماهرانه ای داستان سفر پرندگان به سوی سیمرغ – سفر روح به
.سوی تقدس و آستان الهی – را روایت می کند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.